Septima Solpotentialekort

produkt

Solenergi

Se potentialet for opsætning af solpaneler på tage og marker

Ved hjælp af den digitale højdemodel og en lang række andre, åbne datakilder har vi beregnet solenergipotentialet for hele Danmark – både for tagflader og for marker.

Detaljeret beregning for tage

For tagflader regnes på alle 40 x 40 cm celler i SDFI’s digitale overflademodel. For hver celle beregnes den samlede solenergi over hele dagen og hele året. Beregningen inkluderer virkningen af taghældning, nord/syd-orientering og skygger fra andre objekter. Cellerne er derefter lagt sammen til sammenhængende polygoner med et højt, mellem og lavt solpotentiale.

Potentielle markarealer

For landbrugsarealer beregner modellen konsekvenserne af en lang række arealtemaer og afstandsregler, som begrænser mulighederne for at opsætte solcelleanlæg på terræn. For hvert af disse temaer fx naturbeskyttelse, fredning, eller mindste afstand til beboelse, reduceres de arealer som kan være til rådighed. Resultatet er et kort, der viser landbrugsarealer uden kendte restriktioner.

Klar til jeres GIS

Modelberegningerne leveres som kortlag, der er klar til at bruge i jeres GIS. I kan foretage supplerende analyser ved at kombinere med andre datakilder, fx kommune- og lokalplaner, bygnings- og kulturhistorie, landskabsanalyse e.l. For tagene er hvert beregningsobjekt suppleret med oplysninger om bygningens anvendelse, etager, arealer, ejerforhold mm.

Nemt at visualisere

Hver tagflade er opdelt i mindre arealer med et nogenlunde ensartet energiniveau: højt, mellem og lavt. Det gør det nemt at visualisere solenergipotentialet med tre farver. Tagarealer med et ringe energiniveau, fx et nordvendt 45 graders tag, er ikke medtaget.

Kobling til andre data

Hvert tag og tagflade i modellen er knyttet til BBR via en bygnings-id og et antal BBR-attributter for anvendelse, opførelsesår, etager, arealer, opvarmningsmiddel, antal boliger mm. Andre attributter angiver fx BFE-nummer og ejerforhold. Det er derfor nemt at udvælge bygninger med særlige egenskaber, fx. industribygninger eller bygninger som kommunen ejer. Det er også nemt at knytte andre data til modellen.

Tag, tagflade og tagdel

For tage leveres tre kortlag: Et for hele taget, dvs. bygningen, ét for tagfladen og ét for de dele af tagfladen som har nogenlunde samme energiniveau. For hvert objekt inkluderes det samlede, estimerede solenergipotentiale. Kortene giver derfor et overblik over potentialet, som kan være udgangspunkt for yderligere undersøgelser og planlægning.

Marker

For landbrugsarealer er der to kortlag: Et, der viser marker uden kendte restriktioner og ét hvor der er visse restriktioner, som dog ikke pr. definition umuliggør solcelleanlæg. Det kunne fx være en restriktion i kommuneplanen, som muligvis kunne ændres eller dispenseres fra.

Åbne datakilder

Modelberegningerne er baseret på de mest aktuelle data fra frie datakilder. Da den digitale højdemodel opdateres med 20% af Danmarks areal hvert år, betyder det, betyder det, at der kan være nyere bygninger, hvor modellen mangler de rigtige værdier. For markerne er restriktionsberegningerne baseret på aktuelle data fra en vifte af offentlige datakilder.