Ved at bruge en layoutskabelon, når du skal oprette et kort i QGIS, kan du hurtigt få lavet et flot kort. I dette blogindlæg deler jeg en række tips og tricks til, hvordan du kan opsætte layoutskabeloner i QGIS. I indlægget bruger jeg termen ‘layout’ for en kortopsætning, dvs. en opsætning med fx kort, signaturforklaring, nordpil og tekstboks. Jeg bruger termen ‘element’ for disse dele, der indgår i layoutet - altså kortet, signaturforklaringen etc.

Layoutskabeloner gør det let at lave kort

En layoutskabelon er en sideopsætning, hvor det er defineret, hvor de forskellige elementer (signaturforklaring, kortet, nordpil og tegningshoved etc.) er placeret på siden.

Når du bruger en layoutskabelon, så er det ofte hurtigere at lave et pænt layout. Desuden sikrer du ensartethed i dine layouts. Med gode layout-skabeloner er arbejdsprocessen for udarbejdelse af et layout:

Arbejdsproces ved udarbejdelse af layout med layoutskabelon

Der er en række indstillinger og opsætninger, der gør det let at lave pæne layouts. I det følgende vil jeg gennemgå nogle af disse.

1. Tænk over placering af elementer i layoutskabelonen

I det følgende kommer en række tips til placering af elementer i layoutskabelonerne.

1.1. Brug referencepunkter til at styre den retning som et element kan vokse

For alle elementer er det muligt at indstille deres referencepunkt, og dermed styre i hvilken retning elementet skal vokse. Dette er vigtigt at indstille korrekt for elementerne, hvor størrelsen på elementet kan variere. Dette gælder i særdeleshed for følgende elementer:

  • Signaturforklaring
  • Målforhold
  • Målestok
  • Tekstbokse

I nedenstående layoutskabelon er referencepunktet for signaturforklaringen sat til nederste højre hjørne. Dette gør, at når der skal vises færre lag i signaturforklaringen, så rykkes signaturforklaringen længere ned. Brugeren skal derefter selv flytte signaturforklaringen på plads, så den ser pæn ud, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Eksempel på uhensigtsmæssig referencepunkt

Hvis referencepunktet for signaturforklaringen i stedet sættes til øverste venstre hjørne, så beholder signaturforklaringen sin placering når der vises færre lag i signaturforklaringen. Det vises her:

Eksempel på hensigtsmæssig referencepunkt

1.2. Tænk over den logiske placering af elementer og overvej, hvordan det vil virke ved forskellige layouts

Nogle gange kan det give mening at placere fx målestok inde i det kort som målestokken hører til. Dette kan især give mening, hvis der er flere kort med forskellige målforhold i samme layout.

Når du placere elementer inden i et kort, så skal du være opmærksom på om oplysningen kan læses, hvis baggrundsfarven ændres - fx hvis nogle af objekterne er mørke og tekstfarven er mørkt. En måde til at sikre læsbarhed af en mørk tekst ved forskellige baggrundsfarver, er ved at lave en hvid kant om tallene på målestokken.

Hvid baggrund bag mørk tekst sikrer læsbarhed Du kan lave en hvid kant om tallene på målstokken, så du sikrer, at tallene altid kan aflæses - også ved mørk baggrund og sort tekstfarve.

2. Et par tips til opsætning af specifikke elementtyper i layoutskabelonen

I det følgende vil jeg gennemgå en række tips og tanker om opsætning af de enkelte elementtyper i en layoutskabelon.

2.1. Kortet

I forhold til kortet skal du overveje, hvor du som standard skal være zoomet til i layoutskabelonen. Skal layoutskabelonen bruges til mange forskellige placeringer, så kan det give mening at være zoomet til et mindre område, da QGIS nogle gange bruger en del computerkraft på at vise kortindholdet når der oprettes en layoutskabelon.

2.2. Målestokken

Under målestokkens egenskaber kan du vælge mellem ‘Fast bredde’ eller ‘Tilpas segmentets bredde’. Hvis du ved, at layoutskabelonen skal bruges ved mange forskellige målforhold, så vil jeg anbefale, at du sætter hak ved ‘Tilpas segmentets bredde’. Denne indstilling gør, at målestokken altid vil have nogenlunde den samme længde i layoutet, uanset om kortet er i målforhold 1:100 eller 1:5.000.000.

2.3. Signaturforklaringen

Generelt synes jeg, at en signaturforklaring kun skal vise de lag, som er vigtige for, at folk kan forstå kortet. Derfor giver det ofte mening at sætte hak ved indstillingen ‘Vis kun elementer, der vises i det refererede kort’ i layoutskabeloner. Desuden er min erfaring, at det er godt, at man manuelt skal tilføje, hvilke lag, der skal vises i signaturforklaringen. På denne måde skal man tage stilling til, hvilke lag, der er relevant i det givne layout. Hvis det også giver mening i dine layoutskabeloner, så skal du fjerne hakket ved ‘Auto-opdatér’ i dine layoutskabeloner. Du kan eventuelt navngive signaturforklaringen i elementlisten, så brugeren bliver mindet om, at de selv skal tilføje lag.

Opsætning af signaturforklaring Indstillingen ‘Vis kun elementer i dine layoutskabeloner’ gør, at kun lag - eller kategorier i lag (ved kategoriseret visning), der vises i kortet i layoutet medtages i signaturforklaringen. Ved at fjerne hakket ved ‘Auto-opdatér’ skal brugeren selv vælge de lag, der skal vises i signaturforklaringen

Har du begrænset plads i dit layout til signaturforklaringen, så kan du spare en del plads ved at justere på skriftstørrelser og afstande mellem de forskellige elementer i signaturforklaringen.

Når du tilføjer et logo til en layoutskabelon, så kan du vælge at indlejre billeder i layoutet - dvs. at billedet gemmes i layoutet. Det er smart at bruge denne indstilling, da adgang til drevet med logo således ikke er nødvendigt når layoutskabelonen anvendes.

2.5. Tekster og variabler

Der findes en masse variabler som du kan bruge i dine layoutskabeloner. Ved at bruge disse variabler i layoutskabeloner, undgår brugeren at skulle bruge tid på at opdatere diverse tekster i layoutet. Ofte brugte udtryk kan tilføjes under ‘Dynamisk Tekst’ - dette er fx titel på layoutet og dags dato. Ønsker brugeren efter oprettelse af et layout, at teksterne ikke længere skal være dynamiske, fx hvis datoen ikke fremadrettet skal ændres, så kan brugeren trykke på pilen ud for ‘Indsæt/Redigér Udtryk…’, hvorved teksten bliver statisk.

Opsætning af signaturforklaring Ved at bruge dynamisk tekst for du hjælp til at opsætte udtryk med dynamisk tekst

Det er også muligt at definere egne variabler - fx variablen ‘afdelingsnavn’, og angive en værdi for denne variabel hos den enkelte brugere. Derefter kan du bruge denne variabel til automatisk at få vist brugerens afdelingensnavn fx ‘Teknik og Miljøforvaltningen’, hvis medarbejderen, der bruger layoutskabelonen, kommer fra denne afdeling.

3. Guide dine brugere til, hvordan du gerne vil have, at layoutskabelonen skal bruges

Er der flere, der skal bruge layoutskabelonerne, så giver det mening at guide brugerne, så de bruger layoutskabelonen efter hensigten. I det følgende giver jeg et par tips til, hvordan du kan gøre dette.

3.1. Omdøb layoutelementernes navne i elementlisten, og sørg for at de er logisk placeret

Elementnavnet skal gøre det let for brugeren at vide, hvilket element det handler om. Hvis du fx har tilføjet et logo, så kan det være en idé at omdøb standard navnet ‘Billede’ til fx ‘Logo’. Et andet eksempel er, hvis du har to kort i dit layout - fx et stort kort og et lille oversigtskort, så kan det give mening at navngive elementerne hhv. ‘Det store kort’ og ‘Det lille oversigtskort’.

Du kan også bruge elementnavnet til at guide brugeren til, hvilke elementer som brugeren manuelt skal opdatere, og hvilke elementer, der automatisk opdateres. Hvis fx brugeren manuelt skal tilføje lag til signaturforklaringen, så kan elementnavnet være ‘Signaturforklaring (Tilføj lag der skal vises!)’, mens hvis dags dato og medarbejdernavn er opsat med variabler, så kan elementet hedde ‘Navn og dato (opdateres automatisk)’.

Du kan rykke rundt på elementerne i elementlisten. Dette kan du bruge til at guide brugeren om, hvilke elementer, der hænger sammen. Hvis du fx har flere kort med hver deres tilhørende målestok, så kan det give meningen, at have elementerne placeret sammen. Det kan desuden give mening at sætte elementerne, som brugeren skal opdatere, øverst i elementlisten. Dog er rækkefølgen også afgørende for udtegningsrækkefølgen i layoutet, så helt frie rammer for placeringen i elementlisten har du desværre ikke.

Her ses et eksempel på, hvordan elementnavne og deres placering, kan bruges til at gøre det let for brugeren at vide, hvad de enkelte elementer er, og hvilke af elementerne som brugeren skal opdatere:

Elementlistens navne og placering

3.2. Brug hjælpelinjer til at markere, hvordan du gerne vil have, at dit layout bruges

Hjælpelinjer vises kun ved udarbejdelsen af layoutet og kommer således ikke med i printet. Du kan tilføje hjælpelinjer til at guide, hvordan brugeren skal udfylde layoutet. Dette kan således være en måde til at undgå, at de får sat tekst i margin - eller alt for tæt på et andet element fx logo.

Elementlistens navne og placering Et eksempel på, hvordan hjælpelinjer kan bruges til at undgå, at elementer placeres i margin, og sikre at der holdes afstand til fx logo.

3.3. God navngivning af layoutskabeloner

Giv dine layoutskabeloner et beskrivende navn. Ofte giver det mening, at navnet indeholder oplysning om papirstørrelse og papirorientering fx ‘A4_liggende’ og ‘A4_stående’. Hvis du har flere versioner af A4_liggende, så er det vigtigt, at få tilføjet til navnet, hvad forskellen er på de forskellige layoutskabeloner. Måske er det ene sat op som atlas, så kunne det fx hedde ‘A4_stående_atlas’

4. Sådan kommer du i gang med at lave layoutskabeloner

Generelt er mit råd først at tænke over, hvordan dine elementer skal placers, så du bedst opnår struktur og læsbarhed af kortet. Prøv at tænk på, hvad der hænger sammen, så kortet bliver så let at læse som muligt.

Lav dernæst en layoutskabelon med hhv. portræt og horisontal orientering i én papirstørrelse.

Derefter kan du begynde at oprette layoutskabeloner til andre papirstørrelser. Til dette kan du ofte spare noget arbejdstid ved at genbruge de eksisterende layoutskabelonener. I så fald kan processen for at oprette flere layoutskabeloner være:

  • Gem layoutet som et nyt navn
  • Justér papirstørrelsen - obs. dette gør du ved at højreklikke på papiret og derefter vælge ‘Egenskaber for side’
  • Evt. oprette hjælpelinjer, der passer til den nye papirstørrelse
  • Justér og flyt elementer. Til dette kan du bruge nogle af værktøjerne under menuen ‘Elementer’ til let at justere og fordele elementerne, så de bliver tilpasset den nye papirstørrelse.
  • Evt. tilpas skriftstørrelse og størrelse på logo. Dette er særlig aktuelt, hvis du skifter til en noget større papirstørrelse
4.1. Hvordan kan du begrænse antallet af layoutskabeloner som du skal lave?

Du kan hurtigt få brug for mange forskellige layoutskabeloner, og hvis du laver mange, så er der også mange, der skal vedligeholdes.

Hvis du fx både vil have 4A-liggende med og uden oversigtskort, så kan du i stedet for to layoutskabeloner have én layoutskabelon, hvor du har skjult oversigtskortet, men det let kan blive vist. På samme vis kan du have to elementer med målestokke til det samme kort, hvor det ene er placeret inden i kortvinduet og det andet er placeret uden for kortvinduet, så kan brugeren let selv vælge den ønskede placering af målstokken.

Mulighed for at skjule elementer i elementlisten I denne elementliste er nogle af elementerne skjult (hakket er fjernet under ‘øjet’), fx er oversigtskortet skjult. Ønsker brugeren at der skal vises et oversigtskort på layoutet, så skal brugeren blot sætte hak ved elementet.

5. Vil du lære mere om layouts?

Vi har en lang række andre QGIS-kurser, dem kan du læse mere om her.